چكيــده
بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها وتشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به منظور انجام برنامه ريزي است به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به منظور تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ هرگونه تصميمي پيرامون راهبردهاي توسعه است. شاغلين بخش كشاورزي از جمله توتون كاران براي موفقيت شغلي خود با نيازهاي گوناگوني مواجه اند كه مي توان دانش فني مهارتهاي شغلي و درك عمومي از كشاورزي را از آن جمله دانست. ‌ولي علاوه بر اين نيازها، هرروزه نيازهاي آموزشي جديدي هم پديدار مي گردند كه بايد ارضاء‌ شوند. از طرف ديگر نياز شالوده و اساس برنامه ريزي آموزشي است و براي تدوين هدفهاي مطلوب در يك برنامه ريزي آموزشي ابتدا بايد نيازها را بررسي نمائيم و به همين دليل تحقيق حاضر به بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا در استان كردستان پرداخته است.
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري شامل 1016 نفر از كشاورزان توتون‌كار مي باشد. حجم نمونه نيز بر اساس فرمول كوكران برابر 175 نفر محاسبه گرديده است كه اين تعداد، از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.
نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها تحقيق نشان مي دهد كه بين متغير سطح زير كشت توتون با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ولي بين متغيرهاي سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانيات، دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي، استفاده از مجلات ترويجي و استفاده از فيلم هاي آموزشي با متغير نيازهاي آموزشي رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. ضمن اينكه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ساليانه ازكشت توتون و دفعات بازديد از مزارع نمونه با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه معني داري مشاهده نمي گردد.
نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون هاي كروسكال واليس ومن وايتني حاكي از آن است كه متغيرهاي استفاده از تسهيلات حمايتي و نوع مالكيت بر ميزان نيازهاي آموزشي تاثير گذار بوده اند ولي متغيرهاي: تاهل، جنسيت، عضويت در تعاوني توتون كاران و شغل اصلي تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران نداشته اند.
نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مسقل بر متغير وابسته از طريق رگرسيون چند متغيره حاكي از آن است كه سطح زير كشت توتون تاثير مثبتي بر نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته است ولي متغيرهاي: سن شركت در كلاس هاي ترويجي و استفاده از مجلات آموزشي تاثير معكوسي بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته اند.
واژگان كليدي: نيازهاي آموزشي، توتون‌كاران
فصل اول
روش تحقيق

1 – 1 مقدمه
در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي‌شود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص شود چه شيوه‌اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري، تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي‌شود.
2-1 نوع و روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي‌باشد، همچنين اختلاف ميانگين‌ها نيز مقايسه مي‌گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني‌دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش‌گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
3-1 شيوه‌ اجراي تحقيق
تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي وترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع‌آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده‌ها صورت پذيرفت.

4 -1 جامعه آماري
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني است كه در سال زراعي 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماري مارا تشكيل مي دهند كه از اين تعداد 657 نفر توتون بارلي و تعداد 381 نفر توتون باسما توليد نموده اند.
5 -1جمعيت مورد مطالعه
جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر است كه با توجه به محدوديت‌هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزيده شدند تا پرسشنامه‌هاي تنظيمي توسط آنان تكميل گردد.
6 -1روش نمونه‌گيري
در اين تحقيق به منظور انجام نمونه‌گيري از ميان جامعه آماري موجود از روش نمونه‌گيري تصادفي استفاده گرديد. اگر در انتخاب نمونه ها براي هر يك از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوي در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفي ساده مي نامند . براي بدست آوردن يك نمونه تصادفي ساده كافي است كه براي كليه افراد احتمالات مساوي منظور شود.
در اين روش به هريك از واحد هاي جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده مي شود و انتخاب يك واحد به هيچ شكل در انتخاب ساير اعضاي جامعه تاثير ندارد. ( ازكيا، 1382)
نمونه تصادفي ساده موقعي بكار برده مي شود كه اولاً اختلاف بين افراد جامعه زياد نباشد (واريانس كم باشد) به عبارت ديگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانياً اطلاع قبلي درباره افراد جامعه نداشته باشيم. روش انتخاب نمونه در آمار گيري تصادفي ساده به صورت قرعه كشي يا استفاده از جدول اعداد تصادفي صورت مي گيرد كه دراين تحقيق از روش قرعه كشي استفاده گرديده است.
7 -1تعيين حجم نمونه
با توجه به اين كه تمامي افراد جامعه را نمي‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادي نمونه كه خصوصيات جامعه آماري را داشته باشند انتخاب مي‌‌گردد. در اين تحقيق نحوه تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران مي‌باشد.
براي محاسبه فرمول كوكران احتياج به پيش برآورد واريانس است بنابراين تعداد 20 نمونه مقدماتي انتخاب گرديد كه انحراف معيار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گرديد و فاصله حدود اطمينان نيز براي اطمينان بيشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد كه بر اين اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گرديد.

n=
= n حجم نمونه
N = حجم كل جامعه= 1038
= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمينان و 5 درصد خطا به ميزان 2 96/1
= d فاصله حدود اطمينان برابر 1/0
8 -1 متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته اين تحقيق ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران در استان كردستان مي باشد، كه اين مقياس از طريق حاصل جمع جبري 16 شاخص بر اساس طيف ليكرت سنجيده خواهد شد. همچنين درتحقيق حاضر 17 متغير مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسيت، وضعيت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، شغل اصلي، سطح زير كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكيت ميزان درآمد سالانه از كشت توتون، استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانيات، تعداد دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي، بازديد از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشريات ترويجي، استفاده از فيلم هاي آموزشي و عضويت در تعاوني يا تشكلهاي توتون كاران مي باشند.
9 -1روش جمع‌آوري اطلاعات
در تحقيق حاضر براي جمع‌آوري اطلاعات از دو روش عمده يعني روش كتابخانه‌اي، اسنادي و ميداني استفاده شده است.
در روش اسنادي و كتابخانه‌اي ابتدا به منابع رايانه‌‌اي مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهيه، ترجمه و فيش‌برداري اقدام گرديد در اين تحقيق بررسي جامعي در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكيم پايه‌هاي نظري تحقيق از نتايج بررسي‌هاي مشابه در خصوص موضوع تحقيق استفاده گردد.
در روش ميداني تنها وسيله مورد استفاده پرسشنامه مي‌باشد. براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در تحقيق با استفاده از مباني نظري تحقيق و فرضيات تحقيق پرسشنامه اي حاوي 27 سئوال تهيه گرديده است. اين پرسشنامه داراي سئوالات باز و بسته مي باشد كه در سئوالات، ويژگيهاي شخص پاسخگو و ميزان نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران مورد سنجش قرار گرفته است. براي سنجش طيف پاسخهاي مربوط به نظر خواهي در پرسشنامه از طيف ليكرت استفاده شده است كه در آن پنج گزينه خيلي كم، كم ، متوسط، زياد و خيلي زياد مد نظر قرار گرفته است.
10 -1 روايي Validity
به منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نقطه نظرات و پيشنهادهاي اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي، محققان و كارشناسان شركت دخانيات استفاده گرديد و پس از اصلاحات لازم، اطمينان حاصل شد كه سؤالات مطرح شده توانايي و قابليت اندازه‌گيري محتوي و خصوصيات مورد نظر در تحقيق را دارا مي‌باشند.
11 – 1 اعتبار Reliability
براي سنجيدن اعتبار پرسشنامه‌هاي تهيه شده، به وسيله يك تحقيق مقدماتي
(Pilot test) تعداد 15 نسخه از آن توسط توتون كاران تكميل گرديد كه پرسشنامه‌هاي تكميل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضريب كرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد كه نتايج حاصله از ضريب كرنباخ آلفا براي پرسشنامه مربوطه برابر 89 درصد گرديد.
12 -1 ضريب كرنباخ آلفا
آزمون كرنباخ آلفا نشان مي‌دهد كه سؤال‌هاي آزمون تا چه حد توانايي يا خصيصه واحدي را اندازه مي‌گيرد به طور كلي ضريب كرنباخ آلفا همساني دروني يا ثبات دروني را ارزشيابي مي‌كند كرنباخ براي برآورد همساني دروني آزمون فرمول ذيل را پيشنهاد كرده است.
= (1-)
K = تعداد گويه ها = 16
Si = واريانس داده هاي هر يك از سئوالات = 435/13
St = واريانس داده ها يعني نمره هاي خام آزمودنيها = 895/81
ارزيابي ضريب كرنباخ آلفا: كم متوسط زياد
45% 75%95%
در نهايت اعتبار يا ضريب به دست آمده براي پرسشنامه‌هاي مربوط به توتون كاران استان كردستان برابر 89/0 بدست آمد كه مي‌‌توان اظهار كرد كه پرسشنامه‌هاي تحقيق از اعتبار خوبي برخوردار مي‌باشند.
13 -1فرضيات تحقيق
فرضيه تحقيق حدس بخردانه در باره رابطه بين دو يا چند متغير است فرضيه ها به صورت جمله اخباري بيان مي شود و نشانگر نتايج مورد انتظار است. يك فرضيه هيچ گاه اثبات و يا ابطال نمي شود ، بلكه بر اساس داده هاي به دست آمده فقط تائيد يا رد مي شود(سرمد و ديگران ،‌1376 )
1ـ بين سن توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0 H0: r=0
2ـ بين توتون كاران زن و مرد از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
3ـ بين توتون كاران متاهل و مجرد از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد
H1: 12
H0: 1=2
4ـ بين تعداد فرزندان افراد توتون كار و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
5ـ بين سطح سواد توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
6ـ شغل اصلي توتون كاران بر ميزان نيازهاي آموزشي آنان تاثير گذار است.
H1: 12 … H0: 1=2 = …
7ـ بين سطح زير كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
8ـ بين سابقه فعاليت در زمينه كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
9ـ نوع مالكيت اراضي زراعي( توتون ) بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران تاثير گذار است
H1: 12 … H0: 1=2 = …
10ـ بين ميزان درآمد ساليانه توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
11ـ بين توتون كاراني كه از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات استفاده نموده اند و سايريني كه استفاده نكرده اند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
12ـ بين تعداد دفعات تماس مروج با توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
13ـ بين ميزان دفعات شركت توتون كاران در كلاسهاي آموزشي در زمينه كاشت، ‌داشت و برداشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجود دارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
14ـ بين تعداد دفعات بازديد توتون كاران از مزارع نمونه توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
15ـ بين ميزان استفاده توتون كاران از نشريات و مجلات آموزشي – ترويجي و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
16ـ بين ميزان استفاده توتون كاران از نمايش فيلم هاي آموزشي – ترويجي در خصوص كشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معني داري وجوددارد.
H1 : -1r1 r0
H0: r=0
17ـ بين توتون كاراني كه عضو تشكل ها يا تعاوني توتونكاري مي باشند با سايريني كه عضو نمي باشند از نظر ميزان نيازهاي آموزشي اختلاف معني داري وجود دارد.
H1: 12
H0: 1=2
14 -1 روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري
در اين تحقيق پس از جمع‌‌آوري و دسته‌بندي داده‌ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است كه در ذيل به ويژگي هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.
الف) آمار توصيفي
آمار توصيفي به توصيف افراد گروه خاصي كه مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود مي‌شود و در مورد افراد خارج از اين گروه هيچ‌گونه نتيجه‌گيري نمي‌گردد. در قسمت آمار توصيفي اين تحقيق ابتدا جداول توزيع فراواني تهيه گرديد و سپس مواردي چون فراواني، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين، ميانه، نما (مد)، انحراف معيار محاسبه گرديدند.
ب) آمار استنباطي
در تحليل استنباطي هدف آن است كه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتايجي در مورد جامعه به دست آيد در بخش آمار استنباطي از آماره‌هاي نظير ضريب همبستگي اسپيرمن آزمون من – وايت‌ني، آزمون كروسكال واليس و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد كه به برخي از خصوصيات و ويژگي‌هاي آزمون‌هاي انجام شده در ذيل اشاره مي‌گردد.
ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن به عنوان ساده‌‌ترين نوع تحليل همبستگي شناخته شده است. وقتي جهت متغيرها به جاي اندازه‌هاي فاصله‌‌اي يا نسبي به صورت اندازه‌هاي رتبه‌اي بيان شوند از اين ضريب استفاده مي‌شود اين ضريب شاخصي براي تعيين نوع همبستگي و ميزان درجه رابطه بين صفات مي‌باشد و مقدار آن نيز بين 1 و 1- در نوسان است. همبستگي مثبت و كامل برابر 1+ است يعني در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن به متغير ديگر افزوده مي‌شود. همبستگي كامل و منفي برابر 1- است يعني اين كه در ازاي افزايش هر واحد به يكي از متغيرها واحدي متناسب با آن از متغير ديگر كاسته مي‌شد و بالاخره اين كه فقدان كامل همبستگي برابر صفر مي‌باشد.
در مواقعي كه داده‌هاي آماري به صورت كيفي غير اسمي يعني در مقياس ترتيبي بيان شده باشد براي مقايسه دو ميانگين از دو گزاره مختلف، از آزمون من وايت ني استفاده مي‌‌كنيم در واقع اين آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.
اساس و پايه اين آزمون رتبه دادن به متغيرها است، در واقع هدف اين آزمون آن است كه معلوم شود آيا دو جامعه از لحاظ وضع تمركز با هم فرق معني‌‌داري دارند و يا اين كه اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.
هنگامي كه تعداد گروههاي مورد مقايسه بيش از دو تا و متغيرها رتبه‌اي باشند از آزمون كروسكال واليس استفاده مي‌گردد. اين آزمون مكمل آزمون من – وايت ني و جايگزين رتبه‌اي آزمون F مي‌باشد. كارآيي اين آزمون در حدود 95 درصد آزمون F است و محدوديت كمتري دارد و متفاوت بودن يا نبودن بيش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
براي بررسي اثر جمعي متغيرهاي مستقل تحقيق بر متغير وابسته از روش رگرسيون چند متغيره استفاده مي‌گردد اهميت اصلي رگرسيون چند متغيره در تبين بكارگيري همزمان روابط و تأثيرات متغيرهاي مستقل با متغير وابسته است. در رگرسيون چند متغييره مقادير يك متغير (Y ) توسط مقادير دو يا چند متغيير ديگر (X1, X2, … ) برآورد مي شود
جدول 1-1 : بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق
رديفمتغير مستقلنوع
مقياسمتغير وابسته
نوع مقياسنوع آمار تحليلي1سن فاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن2جنسيت اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني3وضعيت تاهل اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني4تعداد فرزندانفاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن5سطح تحصيلاترتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن6شغل اصلي اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايكروسكال7سطح زير كشت توتونفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن 8سابقه كشت توتونرتبه اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن 9نوع مالكيت اسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايكروسكال10ميزان درآمد ساليانه از كشت توتونفاصله اي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن11استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانياتاسمي ميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني12دفعات تماس با مروج دخانياتفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن13دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي فاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن14دفعات بازديد از مزارع نمونه توتونفاصله ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن15استفاده از مجلات و نشريات ترويجي رتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن16استفاده از فيلم هاي آموزشي ـ ترويجي رتبه ايميزان نيازهاي آموزشيرتبه اياسپيرمن17عضويت در تعاوني ها يا تشكل هاي توتون كاران اسميميزان نيازهاي آموزشيرتبه ايمن وايت ني فصل دوم
تجزيه وتحليل اطلاعات
مقدمه
تحقيق حاضر نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان را مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصل از آن در دو بخش توصيفي و استنباطي آورده شده است هدف عمده تحليل توصيفي در اين تحقيق، معرفي ويژگي ها فردي توتون كاران و نيز نيازهاي آموزشي آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوري توتون و همچنين توصيف آماري عوامل مورد مطالعه در تحقيق بوده است. در تحليل استنباطي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر سنجيده شده و نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ارائه مي گردد.
آمار توصيفي
در اين تحقيق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه براي توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته از مشخصه هاي آماري نظير جداول توزيع فراواني درصد فراواني، فراوان تجمعي، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار،‌كمينه و بيشينه استفاده گرديده است.
ســن
متوسط سن افراد مورد مطالعه در اين تحقيق 44 سال مي باشد،كه جوانترين آنها 19 سال و مسن ترين آنها 80 سال داشته اند. بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني 31 تا 40 سال و كمترين فراواني مربوط به گروه بيشتر از 80 سال است و انحراف معيار بدست آمده نيز برابر 81/14 مي باشد.
جدول1-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
طبقات سنفراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي30سال و كمتر
40-31
50-41
60-51
70-61
بيشتر از 70
بدون پاسخ 32
50
45
20
15
10
33/18
6/28
7/25
4/11
6/8
7/5
7/16/18
1/29
2/26
6/11
7/8
8/5
-6/18
7/47
8/73
5/85
2/94
100
-جمع 175100100- ميانگين : 44 سال ميانه : 3 مد :2 انحراف معيار : 81/14
كمترين سن : 19 بيشترين سن : 80
جنسيت
از نظر جنسيت در اين تحقيق 165 نفر (3/94%) از افراد مورد مطالعه مرد و 10 نفر (7/5%) زن مي باشند.
جدول 2-4 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت
جنسيتفراوانيدرصد واقعي درصد تجمعيمرد
زن165
103/94
7/53/94
100جمع 175100-
تاهل
در تحقيق حاضر 163 نفر (1/93%) از افراد مورد مطالعه متاهل و 12 نفر (9/6%) نيز مجرد مي باشند.
جدول 3-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
وضعيت تاهلفراوانيدرصد واقعي درصد تجمعيمتاهل
مجرد163
121/93
9/61/93
100جمع 175100-
فرزندان
ميانگين تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در اين تحقيق 4 نفر بوده است كه بيشترين تعداد فرزند 12 نفر و بيشترين فراواني مربوط به طبقه 3 الي 4 فرزند مي باشد.
جدول 4 -2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
تعداد فرزندانفراوانيدرصد درصد واقعيدرصد تجمعي2-1
4-3
6-5
8-7
بيشتر از 8
بدون پاسخ 33
54
46
18
8
169/18
9/30
3/26
3/10
6/4
1/98/20
34
9/28
3/11
5
-8/20
7/54
6/83
95
100
-جمــع 175100100-ميانگين : 4 ميانه : 2 مد :2 انحراف معيار : 47/2
كمينه : صفر بيشينه : 12
سطح تحصيلات
از نظر سطح تحصيلات، حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني بي سواد و 27 درصد افراد نيز داراي تحصيلات ابتدايي بوده اند. كمترين فراواني مربوط به افراد داراي تحصيلات ديپلم و به بالا با فراواني 4 نفر(5/2 درصد) مي باشد. همچنين حدود 19 درصد افراد داراي تحصيلات راهنمايي، 5/10 درصد افراد داراي تحصيلات ديپلم و حدود 6 درصد افراد داراي تحصيلات دبيرستاني مي باشند. لازم به ذكر است كه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.
جدول 5 -2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات
ميزان تحصيلاتفراوانيدرصد درصد واقعيدرصد تجمعيبي سواد
ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
ديپلم
بالاتر از ديپلم
بدون پاسخ60
46
32
10
18
4
53/34
3/26
3/18
7/5
3/10
3/2
9/23/35
1/27
8/18
9/5
6/10
4/2
-3/35
4/62
2/81
1/87
6/97
100
-جمــع 175100100-
شغل اصلي
به لحاظ شغل اصلي حدود 5/67 درصد از افراد مورد مطالعه، كشاورز و حدود 22درصد نيز داراي شغل توام كشاورزي و دامداري مي باشند همچنين حدود 5/1 درصد افراد داري شغل دامداري، 2/1 داراي شغل باغداري، 7/1 درصد داراي شغل كارمندي و 5/3 درصد داراي شغل آزاد مي باشند. ضمن اينكه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.
جدول 6-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي
شغل اصليفراواني درصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيكشاورز
دامدار
باغدار
كارمند
آزاد
كشاورز و دامدار
بدون پاسخ 115
7
2
3
6
37
57/65
4
1/1
7/1
4/3
1/21
9/26/67
1،4
2/1
8/1
5/3
8/21
-6/67
8/71
9/72
7/74
2/78
100
-جمــع 100100-مالكيت زمين كشاورزي آبي
متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود يك هكتار و نيم بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 6 هكتار و كمترين ميزان مالكيت 5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه 86 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي آبي كمتر از 2 هكتار مي باشند.
جدول 7-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
زمين كشاورزي آبي (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بيشتر از 4
بدون پاسخ83
64
12
4
8
44/47
6/36
9/6
3/2
6/4
3/25/48
4/37
7
3/2
7/4
-5/48
86
93
3/95
100
-جمع175100100100 ميانگين : 67/1 ميانه : 2 مد :1 انحراف معيار : 11/1
كمينه : 5/0 بيشينه : 6
مالكيت زمين كشاورزي ديم
متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود دو هكتار بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 7 هكتار و كمترين ميزان مالكيت 5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي ديم كمتر از 2 هكتار مي باشند.
جدول 8-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم
زمين كشاورزي ديم (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
4-1/3
بيشتر از 4
بدون پاسخ49
30
16
4
10
6628
1/17
1/9
3/2
7/5
7/3745
5/27
7/14
7/3
2/9
-45
5/72
2/87
8/90
100
-جمع175100100100 ميانگين : 03/2 ميانه : 2 مد :1 انحراف معيار : 40/1
كمينه : 5/0 بيشينه : 7
مالكيت اراضي تحت كشت توتون
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه 72 درصد از افراد مورد مطالعه، زمين هاي كشاورزي تحت كشت توتون آنها از نوع مالكيت شخصي مي باشد، همچنين 5/18 درصد از افراد مورد مطالعه زمين هاي تحت كشت توتون آنها از نوع نظام هاي اجاره اي، 6 درصد از نوع مالكيت شخصي و اجاره اي و 5/3 درصد نيز از نوع نظام بهره برداري ارباب ـ رعيتي مي باشد.
جدول 9-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
نوع مالكيت فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيشخصي
اجاره اي
ارباب ـ رعيتي
شخصي و اجاره اي
بدون پاسخ 121
31
6
10
71/69
7/17
4/3
7/5
472
5/18
5/3
6
-72
5/90
94
100
-جمع175100100100سطح زير كشت توتون
متوسط سطح زير كشت توتون در اين تحقيق حدود يك هكتار است كه بيشرين ميزان سطح زيركشت توتون 4 هكتار و كمترين آن 5/0 هكتار بوده است. هچنين نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني سطح كشت توتون مربوط به طبقه 1 هكتار و به پائين بوده است ضمن اينكه 91 نفر از افراد مورد مطالعه بين 5/0 تا 2 هكتار توتون كشت نموده اند.
جدول 10-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت كشت توتون
زمين تحت كشت توتون (هكتار)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي1 هكتار و كمتر
2-1/1
3-1/2
بيشتر از 3
بدون پاسخ117
36
7
8
79/66
6/20
4
96
46/69
4/21
2/4
8/4
-6/69
1/91
2/95
100
-جمع175100100- ميانگين : 16/1 ميانه : 1 مد :1 انحراف معيار : 86/0
كمينه : 5/0 بيشينه : 4
ميزان درآمد از شغل توتون كاري
متوسط ميزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون كاري در اين تحقيق، 530958 تومان در طول سال بوده است كه كمترين ميزان درآمد 50 هزار تومان و بيشترين ميزان درآمد 3 ميليون تومان بوده است، همچنين بيشترين فراواني افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان درآمد در طبقه 100 تا 300 هزار تومان قرار دارد. ضمن اينكه بيش از 65 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 500 هزارتومان در طول يك سال از شغل توتون كاري درآمد كسب مي نمايند.
جدول 11-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري
درآمد ساليانه(تومان)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي100000 و كمتر
300000-100000
500000-300001
700000-500001
900000-700001
1100000-900001
1300000-1100001
1500000-1300001
بيشتر از 1500000
بدون پاسخ 22
53
34
16
9
18
5
6
4
86/12
3/30
4/19
1/9
1/5
3/10
9/2
4/3
3/2
6/42/13
7/31
4/20
6/9
4/5
8/10
3
6/3
4/2
-2/13
9/44
3/65
9/74
2/80
91
94
6/97
100جمع175100100- ميانگين : 530985 ميانه : 3 مد :2 انحراف معيار : 493098
كمينه : 50000 بيشينه : 3000000
سابقه فعاليت توتون كاري
متوسط سابقه فعاليت افراد مورد مطالعه در زمينة‌ كشت توتون 15 سال بوده است كه بيشترين آن 60 سال و كمترين آن 1 سال مي باشد و بيشترين فراواني نيز مربوط به طبقه 5 سال و به پائين مي باشد، همچنين نتايج نشان مي دهد كه حدود 62 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 10 سال سابقه فعاليت در خصوص كشت توتون دارند.
جدول 12-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري
سابقه فعاليت (سال)فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي 5 سال و كمتر
10-6
15-11
20-16
25-21
بيشتر از 25
بدون پاسخ 64
41
15
8
5
37
56/36
4/23
6/8
6/4
9/2
1/21
9/26/37
1/24
8/8
7/4
9/2
8/21
-6/37
8/61
6/70
3/75
2/78
100
-جمع175100100-ميانگين : 15 ميانه : 2 مد : 1 انحراف معيار : 48/15
كمينه : 1 بيشينه : 60
تسهيلات حمايتي
از نظر استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات ( وام، نهاده هاي كشاورزي و …) 5/65 درصد از افراد مورد مطالعه از اين تسهيلات استفاده نموده اند و 5/35 درصد نيز عدم استفاده از تسهيلات حمايتي شركت دخانيات را اظهار داشته اند.
جدول 13-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي
استفاده از تسهيلات فراوانيدرصد درصد تجمعيبلي
خير115
607/65
3/347/65
100جمع 175100-نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
بررسي ها نشان ميد هد كه 5/32 درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده كشت و 23 درصد از مساعده كشت و وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون و 5/4 درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده نموده اند.
جدول 14-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
نوع استفاده از تسهيلات فراوانيدرصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعيمساعده كشت
وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون
وام پمپ و سمپاش
موارد 1 و 3
موارد 1، 2 و 3
بدون پاسخ57
4
8
40
6
606/32
3/2
6/4
9/22
4/3
3/346/49
5/3
7
8/34
2/5
-6/49
53
60
8/94
100
-جمع 175100–دفعات تماس با مروج
متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون كاران در اين تحقيق 13 بار در طول سال بوده است كه كه كمترين تعداد دفعات تماس صفر و بيشترين تعداد دفعات تماس 40 بار در طول سال بوده است. 42 نفر (26% ) از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه بين 6 تا 10 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند. همچنين 125% درصد توتون كاران بين 11تا 15 بار و 20 درصد توتون كاران بين 1 تا 5 بار و 17 درصد نيز بين 16 تا 20 بار با مروجان كشاورزي شركت دخانيات در تماس بوده اند.
جدول 15-2 : توزيع فراواني دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانيات
دفعات تماس
با مروجفراواني درصد نسبيدرصد واقعيدرصد تجمعي5-1
10-6
15-11
20-16
25-21
بيشتر از 25
بدون پاسخ 33
42
41
28
8
10
139/18
24
4/23
16
6/4
7/5
4/74/20
9/25
3/25
3/17
9/4
2/6
-4/20
3/46
6/71
9/88
8/93
100
-جمع175100100- ميانگين : 13 ميانه : 3 مد :2 انحراف معيار : 13/8
كمينه :صفر بيشينه : 40
شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي
متوسط دفعات شركت توتون كاران در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوري توتون كمتر از 1 بار بوده است، حدود 5/61 درصد از افراد مورد با بيشترين فراواني اظهار داشته اند كه در هيچ كلاس آموزشي شركت نداشته اند و 21 درصد نيز اظهار داشته اند كه فقط يك بار دركلاسهاي آموزشي كشت توتون شركت كرده اند نتايج نشان مي دهد كه كلاس هاي آموزشي در خصوص كشت توتون در منطقه بسيارقیمت: تومان


پاسخ دهید